Voorwaarden

Algemene en gebruikersvoorwaarden

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het NOWJOBS platform (NOW), een dienst van NOWJOBS NV (NOWJOBS), en op het gebruik van de daaraan gekoppelde NOW website https://nowjobs.be (de Website) en de NOW applicatie (de App).

NOW wil een platform aanbieden waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van werkopdrachten, waarbij in geval van akkoord een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt tot stand gebracht.

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden leggen de regels inzake het gebruik van NOW vast, alsook de samenwerkingsvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer een effectieve samenwerking tot stand komt.

De gebruiker dient deze algemene- en gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen vooraleer zich te registreren en gebruik te maken van NOW. Door het installeren en gebruiken van de Applicatie of de Website erkent u de algemene- en gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, inclusief de privacyverklaring. Als u deze voorwaarden en/of de privacyverklaring niet aanvaardt, raden wij u aan het gebruik van NOW, de Website of de App te stoppen. Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan andere algemene of bijzondere voorwaarden die NOWJOBS kan stellen met betrekking tot haar diensten en producten.

Enige uitzondering op de algemene- en gebruiksvoorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen en vastgelegd.

NOWJOBS behoudt zich het recht voor om gebruikers die de algemene- en gebruiksvoorwaarden niet respecteren, uit te sluiten van het verdere gebruik van NOW. In dergelijk geval zal NOWJOBS de user account van de gebruiker blokkeren.

Gebruikersvoorwaarden 

1.Definities

Applicatie of App: de huidige en toekomstige versies van de “NOW” software beschikbaar gesteld door NOWJOBS NV (NOWJOBS), met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België, ondernemingsnummer 0809.928.917. De App dient om Kandidaat-gebruikers op een directe wijze te linken aan openstaande vacatures bij de Klant-gebruikers van NOW en NOWJOBS, voor gebruik op Apple iOS en Android OS-apparaten inclusief alle bij de App horende informatie, en documentatie die het gebruik van de App mogelijk maakt.

Website: de huidige en toekomstige versies van de website “https://nowjobs.be”, beschikbaar gesteld door NOWJOBS NV (NOWJOBS), met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België, ondernemingsnummer 0809.928.917. De Website dient om Kandidaat-gebruikers op een directe wijze te linken aan openstaande vacatures bij de Klant-gebruikers van NOW en NOWJOBS, inclusief alle bij de Website horende informatie, en documentatie die het gebruik van de Website mogelijk maakt.

Gebruiker: iedere Klant-gebruiker of Kandidaat-gebruiker

Klant-gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door NOW, met het oog op het plaatsen van vacatures via NOW om Kandidaat-gebruikers te selecteren en tewerk te stellen via NOW en NOWJOBS met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Daartoe maken zij gebruik van de Website of een mobiel apparaat waarop de App geïnstalleerd is of de App op één of andere manier benut.

Kandidaat-gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door NOW, met het oog op het vinden van opdrachten bij Klant-gebruikers in België om – na aanvaarding – tewerkgesteld te worden via NOW en NOWJOBS met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Daartoe maken zij gebruik van de Website of een mobiel apparaat waarop de App geïnstalleerd is of de App op één of andere manier benut.

2. Gebruik van NOW – Algemeen

NOW is een platform aan waarop Klant-gebruikers en Kandidaat-gebruikers met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van werkopdrachten. Van zodra Gebruikers akkoord gaan over het uitvoeren van een werkopdracht zal ook de arbeidsovereenkomst, verloning en facturatie opgemaakt worden vanuit NOW en NOWJOBS. Tewerkstelling gebeurt steeds onder de voorwaarden van uitzendarbeid en de daarop toepasselijke wetgeving.

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en zijn vastgelegd in deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en NOWJOBS en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

Na registratie bij NOW ontvangt de Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord voor het gebruik van zijn user-account. De Gebruiker is verplicht zijn useraccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn user-account, tenzij de Gebruiker slachtoffer is van aantoonbaar misbruik van zijn user-account. Zodra de Gebruiker zich bewust is of er zich bewust van diende te zijn dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of zich op enige andere manier toegang tot zijn useraccount hebben verschaft, dient hij dit onmiddellijk te melden aan NOWJOBS op +32 (0)9 398 68 90  of now@nowjobs.com. NOWJOBS is bevoegd om de useraccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.

NOW (de App en de Website) wordt u gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U zult niet, noch derden namens u toestaan (i) kopieën van de App te maken en te verspreiden (ii) proberen de App of delen ervan te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen of afgeleide producten van welke aard dan ook van de App te maken.

Registratie: om van NOW (de Website en de App) gebruik te maken, dient u zich te registreren door middel van uw e-mail adres, Facebook of LinkedIn login. Voor het gebruik van de App en het laden van vacatures is een internetverbinding vereist.

Persoonlijk en eerlijk gebruik: enkel de geregistreerde Gebruiker kan zijn profiel gebruiken en verklaart hierbij dat alle informatie die hij ons en onze partners via NOW verstrekt volledig waarheidsgetrouw en steeds bijgewerkt is. Het is verboden om onjuiste of misleidende informatie te gebruiken in NOW. Een inbreuk op dit verbod kan NOWJOBS ernstige schade toebrengen.

Geen onrechtmatig gebruik: Het is ten strengste verboden de informatie die via NOW wordt beschikbaar gemaakt, waaronder de beschermde database van NOWJOBS, te gebruiken voor al dan niet concurrerende commerciële doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, mailings en de creatie van databases zonder voorafgaande toestemming van NOWJOBS.

U mag NOW niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet of de belangen van NOWJOBS kan schaden en u aanvaardt dat u zelfverantwoordelijk kan worden gesteld voor uw gebruik van NOW.

Beëindigen registratie: NOWJOBS heeft het recht om uw account te beëindigen bij iedere overtreding van de gebruiksvoorwaarden of elk ander gebruik dat NOWJOBS rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan. Dit doet geen afbreuk van het recht van NOWJOBS om eventuele schade door onrechtmatig gerbruik te verhalen op de Gebruiker.

NOWJOBS heeft een zero-tolerantiebeleid voor no-shows. Ingeval de kandidaat-gebruiker niet komt opdagen, behoudt NOWJOBS zich het recht voor om -al dan niet tijdelijk- de app te blokkeren. 

In het kader van het gebruik van de App wordt zowel van de Klant-gebruiker als de Kandidaat-gebruiker  feedback gevraagd over de (te) verrichte(n) prestaties op basis van enerzijds een ratingsysteem met sterren (1 tot 5 sterren) en anderzijds een vrijblijvende korte omschrijving van de ervaring met de Klant-gebruiker of de Kandidaat-gebruiker.

Klant-gebruiker of de Kandidaat-gebruiker verbinden zich ertoe om de vooropgestelde feedback op een objectieve en correcte manier toe te passen, alsook geen aanstootgevende taal te gebruiken bij de beoordeling van de tewerkstelling. Zowel de Klant-gebruiker als de Kandidaat-gebruiker kunnen ongepaste feedback of het oneigenlijk gebruik van de feedback mogelijkheid van de App melden door contact op te nemen met NOW op +32 (0)9 398 68 90  of now@nowjobs.com. NOW zal de feedback minstens tijdelijk verwijderen en een onderzoek instellen naar het vermeende ongepaste of oneigelijk gebruik van de App.

Indien dergelijk misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld, kan NOWJOBS een beslissing nemen, onder andere doch niet beperkt tot het verwijderen van de feedback, het verbod van de overtreder om nog verder gebruik te kunnen maken van de App, burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging in geval van zeer ernstige inbreuken (vb. discriminatie). NOWJOBS heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

3. Gebruik van NOW – Klant-gebruiker

De verplichtingen van de klant-gebruiker ten aanzien van het uitzendkantoor Nowjobs, worden opgenomen in de Algemene voorwaarden voor de prestatie van diensten, terug te vinden onder deel II van deze voorwaarden.

4. Gebruik van NOW – Kandidaat-gebruiker

De App en de Website worden de Kandidaat-gebruiker gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Kandidaat-gebruiker zal niet, noch derden namens hem toestaan (i) kopieën van de App te maken en te verspreiden (ii) proberen de App of delen ervan te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen of afgeleide producten van welke aard dan ook van de App te maken.

Informatieverplichting Kandidaat-gebruiker

Een Kandidaat-gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de nodige elektronisch documenten om in België te mogen werken. De Kandidaat-gebruiker moet over een geldig INSZ nummer of een geldig BIS nummer beschikken. Indien het gaat over een geldig BIS nummer, moet de kandidaat om te kunnen solliciteren via de candidate applicatie contact opnemen met NOW op +32 (0)9 398 68 90 of  now@nowjobs.com. Indien blijkt dat de Kandidaat-gebruiker niet beschikt over de nodige documenten om in België te werken, ondanks dat dit zo werd aangegeven bij de registratie, zal NOW of NOWJOBS de klant-kandidaat onmiddellijk blokkeren.

De Kandidaat-gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de correctheid van de aan NOW en NOWJOBS overgemaakte informatie.

De volgende velden zijn verplicht in te vullen voor het gebruik van de App:

Voornaam en achternaamEmail adres (en paswoord) om een uniek account te kunnen aanmaken
Telefoonnummer om de echtheid van de persoon te kunnen verzekeren en de stabiliteit van de app gerelateerde communicatie te verzekeren (notificaties, sms…)
Statuut (Student, Flexi, RSZ plichtige) om prijsberekening van voorgestelde tewerkstellingsopportuniteiten te kunnen garanderen, zonder dat het initieel mogelijk is om deze te kunnen aanvaarden.
Stad (woonplaats) om de initieel voorgestelde tewerkstellingsopportuniteiten correct(er) te kunnen uitsturen op basis van de geografische informatie van de kandidaat-gebruiker.
Geboortedatum om prijsberekening van voorgestelde tewerkstellingsopportuniteiten te kunnen garanderen, zonder dat het initieel mogelijk is om deze te kunnen aanvaarden.

De volgende bijkomende velden en gegevens zijn verplicht om een tewerkstelling te aanvaarden: Gegeven met betrekking tot identiteit om zeker te zijn dat er een contract kan en mag aangemaakt worden voor de kandidaat-gebruiker onder de verschillende scenario’s.

Voor - en achterkant ID kaart
Vervaldatum ID kaart
Rijksregisternummer
Nationaliteit
Geboorteland
Geboortestad
Geslacht
Geboortedatum
Burgerlijke staat

Adresgegevens (straat, nummer, bus, gemeente, land), officieel en verblijfsadres, om de correcte woon-werkverkeervergoeding te berekenen, de matching van de tewerkstellingsopportuniteiten correcter te kunnen uitvoeren, en indien nodig voor officiële communicaties…

IBAN nummer om de voorschotten en lonen correct uit te kunnen betalen.

Loon

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 heeft de Kandidaat-gebruiker recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze door de Klant-gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden.

NOWJOBS visualiseert tijdens het gebruik van de App een inschatting van de te verwachten netto-verloning voor de voorgestelde tewerkstelling bij de Klant-gebruiker. De visualisatie van het netto-loon gebeurt op basis van een aantal vaste parameters en een aantal variabele factoren. Hierdoor kan – afhankelijke van de feitelijke situatie – de definitieve verloning afwijken van de gevisualiseerde inschatting.

NOWJOBS streeft ernaar om het loon voor de verrichte prestaties zo snel mogelijk over te maken op de door de Kandidaat-gebruiker aangeduide bankrekening. Om die reden zal NOWJOBS reeds een voorschot op het loon storten de werkdag volgend op het einde van de geplande prestaties. Het saldo en de onderliggende loonfiche zal ten laatste 10 kalenderdagen na uitvoering van de tewerkstelling worden overgemaakt.

Arbeidsongeval en preventie

In geval van een arbeidsongeval van de Kandidaat-gebruiker verzoeken wij de Kandidaat-gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk NOWJOBS te verwittigen en alle nodige informatie te verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte.

De Kandidaat-gebruiker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. De Kandidaat-gebruiker zal de hem ter beschikking gestelde werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, steeds dragen en in geval van gebreken melding maken aan de Klant-gebruiker en/of NOW/NOWJOBS.

Bij de minste twijfel inzake veiligheid of preventie op het werk, alsook in geval u als Kandidaat-gebruiker geconfronteerd wordt met een onveilige werksituatie, dient de Kandidaat-gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met preventie@be.accent.jobs of +32 (0)51 460 500.

5. Respect voor eigendom

Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de App, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende software, zijn beschermde eigendom van NOWJOBS, haar licentiegevers of van derden. De teksten, afbeeldingen, merken, logo’s en andere items in de App mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de App.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht dat door deze gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is slechts geoorloofd mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van NOWJOBS.

Als NOWJOBS u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de App te laten opnemen, zoals foto’s, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden hebt verkregen. Door dergelijke foto’s of andere materialen in de App te gebruiken, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan NOWJOBS om deze materialen te gebruiken voor de doeleinden van de App. In elk geval draagt NOWJOBS geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke materialen en vrijwaart u NOWJOBS tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot materialen die u zelf hebt gebruikt.

6. Licentie

NOWJOBS verleent de gebruiker hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, gratis en herroepbare licentie om de App te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

7. Beëindiging

NOWJOBS kan het gebruik van de App op elk moment na voorafgaande informatie beëindigen. Bij beëindiging (i) worden de rechten en licenties, die in deze overeenkomst aan u zijn verleend, beëindigd en (ii) moet u ieder gebruik van de App staken.

8. Aansprakelijkheid

De informatie op de App is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. NOWJOBS streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de App toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, wordt u gevraagd om ons hierover in te lichten via onderstaande contactgegevens. NOWJOBS kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Hoewel NOWJOBS haar uiterste best doet om u hoogstaande diensten en producten aan te bieden kunnen wij geen garantie geven voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze App of websites waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen. NOWJOBS is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade die het gevolg is van risico’s die eigen zijn aan dit soort mobiele toepassingen.

NOWJOBS, haar verbonden ondernemingen en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor niet-beschikbaarheid van de App, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of te benaderen, technische fout of enige andere storing of gebreken in communicatiesystemen die kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

In geen geval zal NOWJOBS aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de App, behoudens in geval van opzettelijke of zware fouten vanwege NOWJOBS. NOWJOBS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade.

U gebruikt deze App geheel op uw eigen verantwoordelijkheid. Voor inhoud die voor rekening van derden wordt gecommuniceerd door de App maar waarvoor de desbetreffende derde partij integraal en alleen verantwoordelijk is, kan NOWJOBS niet aansprakelijk worden gesteld.

9. Beschikbaarheid

Voor elke betwisting, voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze App of de privacyverklaring, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De rechtbanken van de arrondissementen Kortrijk en Brugge zullen hiervoor uitsluitend bevoegd zijn.

10. Systeemvereisten

Voor een goede en correcte werking van de App gelden de volgende minimale systeemvereisten:

Software: iOS 12 of Android 5.0. 

11. Hyperlinken

Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan NOW of NOWJOBS. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, … Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan NOW of NOWJOBS, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie locatie die schade berokkent aan NOW of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie locatie doorverbonden worden naar NOW.

12. Klachten

In het geval een Gebruiker of een derde meent verboden content op te merken of een inbreuk op de algemene- en gebruiksvoorwaarden, kan hij NOW daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: +32 (0)9 398 68 90 of  now@nowjobs.com. NOW/NOWJOBS zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

NOWJOBS kan tussenkomen bij geschillen tussen gebruikers en heeft het recht om eender welke content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, NOW, NOWJOBS of een derde partij. NOWJOBS  heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

13. Overdracht

NOWJOBS heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

14. Toepasselijk recht

Voor elke betwisting, voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze App of de privacyverklaring, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zullen hiervoor uitsluitend bevoegd zijn.

15. Contact

Indien u verdere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van de App, kan u ons contacteren via e-mail (NOW@nowjobs.com) of een brief richten aan Dienst Marketing (Beversesteenweg 576 – 8800 Roeselare).

16. Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

NOWJOBS kan in de toekomst besluiten deze algemene- en gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bv. onder andere doch niet beperkt tot in geval van gewijzigde wetgeving of om economische redenen. In zulk geval zal NOWJOBS de gebruikers hiervan op de hoogte stellen via de Website, de App en/of via andere communicatiekanalen en zal uw expliciet akkoord worden gevraagd. Zonder de uitdrukkelijke aanvaarding van de privacyverklaring zal u geen gebruik meer kunnen maken van NOW.

II. Algemene voorwaarden voor de prestaties van diensten 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke levering van diensten door NOWJOBS beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) die bestaan:

 • Een deel algemene bepalingen die op elke samenwerking tussen de Klant en NOWJOBS van toepassing zijn, ongeacht of het gaat over uitzendarbeid of werving en selectie (titel I)
 • Een deel bepalingen dat uitsluitend betrekking heeft op uitzendarbeid (titel II)

De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van elke samenwerking (hierna: ‘Overeenkomst’) tussen NOWJOBS en de Klant. Deze vormen samen het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken. Eventuele bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst tussen partijen hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

De Klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar NOWJOBS. Mocht de Klant daartoe in gebreke blijven, wordt elke daad van de Klant die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met de door NOWJOBS voorgestelde Uitvoerder beschouwd als een aanvaarding van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

 

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden gelden onder meer wanneer de Klant een aanvraag toevertrouwt aan NOWJOBS/NOWJOBS een Kandidaat voorstelt aan de Klant om hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij om diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: de ‘Opdracht’).

1 Definities

Onder ‘Voorstelling/Voorstellen’ wordt begrepen: het meedelen van informatie aan de Klant betreffende het profiel van de Uitvoerder (hierna: ‘Voorstelling’ of ‘Voorstellen’).

Onder ‘Uitvoerder’ wordt begrepen: elke persoon die NOWJOBS voorstelt aan de Klant om, naargelang de opdracht, hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: ‘Uitvoerder’). De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn per categorie van Uitvoerder, worden verder geregeld onder respectievelijk titel II of III van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Onder ‘Overeenkomst’ wordt bedoeld: de commerciële afspraken zoals overeengekomen tussen de Klant en NOWJOBS.

2 Duur 

2.1 De Overeenkomst tussen de Klant en NOWJOBS neemt een aanvang op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst of op het ogenblik dat de Klant een daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door NOWJOBS voorgestelde Uitvoerder en loopt voor twaalf maanden te rekenen vanaf (laatste datum heeft voorrang) ofwel de datum van de Overeenkomst, ofwel de datum waarop de Klant een laatste daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst.

De Overeenkomst wordt niet vroegtijdig beëindigd door het invullen van een zoekopdracht/vacature van één bepaalde functie door één Uitvoerder.

2.2 de door NOWJOBS voorgestelde prijs is enkel geldig voor de afspraken vermeld in de Opdracht. De geldigheids- duur van de door NOWJOBS voorgestelde prijs is 14 kalenderdagen.

3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen. De facturen van NOWJOBS zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant.

3.2 De facturen van NOWJOBS worden op elektronische wijze bezorgd aan de Klant, hetzij per mail in pdf, hetzij via Peppol in XML, hetzij via het platform E-connect, naargelang de keuze van de Klant. Op uitdrukkelijke vraag van de Klant, kan NOWJOBS de facturen per post aan de Klant bezorgen, doch hiervoor is door de Klant een ecofee verschuldigd van € 5,20/factuur. 

3.3 Indien de Klant na de vervaldatum, in gebreke blijft de factuur te voldoen, heeft NOWJOBS het recht om de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn. Bij niet-betaling binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 5000 EUR. 

Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur, schriftelijke ingebrekestelling, geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, RSZ-dagvaardingen of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant. Daarenboven behoudt NOWJOBS zich het recht voor om in deze gevallen de gehele Opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt NOWJOBS zich het recht voor de gehele Opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. In dat geval is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum gelijk is 30% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit on verminderd het recht van NOWJOBS om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

3.4 Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

3.5 De Uitvoerder is niet gemachtigd om facturen te innen.

3.6 Alle klachten betreffende de facturen moeten de maatschappelijke zetel van NOWJOBS binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk en wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

3.7 De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

3.8 Indien conform de Overeenkomst een korting werd afgesproken of op een andere grond een creditnota dient toegekend te worden aan de Klant, zal dit enkel worden toegekend aan de Klant indien aan volgende voorwaarden cumulatief werd voldaan;

 • De Klant heeft alle vervallen facturen betaald;
 • De aanvraag tot de creditnota door de Klant gebeurt schriftelijk en gebeurt uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden na de laatste prestaties waarop de creditnota betrekking heeft. 

4 Discriminatie 

4.1 Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, de Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, mogen Uitvoerders niet op discriminatoire wijze behandeld worden. NOWJOBS discrimineert niet. NOWJOBS selecteert en stelt Uitvoerders voor op grond van hun competenties en kwalificaties en houdt enkel rekening bij de zoektocht naar de juiste Uitvoerder met objectieve en reële functie-eisen van de Klant. 

5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

5.1 NOWJOBS zal alle redelijke maatregelen nemen om gedurende de duurtijd van de Overeenkomst alle gegevens die door de Klant in het kader van de Overeenkomst aan haar schriftelijk worden overgemaakt, en die de klant uitdrukkelijk als vertrouwelijk aanduidt, enkel te gebruiken in het kader van de Overeenkomst. 

5.2. Onder gegevens van vertrouwelijke aard wordt niet begrepen, gegevens die (i) publiekelijk bekend zijn geworden op een andere wijze dan door schending door NOWJOBS van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; (ii) door een derde als niet-vertrouwelijk aan NOWJOBS bekend zijn gemaakt en waarvan NOWJOBS van mening is dat het niet onrechtmatig is de informatie bekend te maken; (iii) door NOWJOBS onafhankelijk van de Klant zijn ontwikkeld, of reeds bekend waren bij NOWJOBS voordat de informatie aan haar bekend werd gemaakt door de Klant; (iv) bekend zijn gemaakt met schriftelijke toestemming van de Klant; (v) NOWJOBS dient bekend te maken in het kader van haar Opdracht/ de Overeenkomst en/of (vi) niet uitdrukkelijk door de Klant als vertrouwelijk op schriftelijke wijze worden aangeduid

5.3. Elke Voorstelling van een Uitvoerder door NOWJOBS is vertrouwelijk. Gegevens van Uitvoerders dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, zelfs niet aan met de Klant verbonden ondernemingen, tenzij met schriftelijke toestemming van NOWJOBS. Bij schending van dit artikel is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 10.000,00 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van NOWJOBS op een hogere schadevergoeding ingeval van bewezen hogere schade.

5.4. Het is de Klant verboden om de Overeenkomst waarin o.a. de tarieven zijn opgenomen, mee te delen aan derden (hieronder eveneens begrepen: de aan de Klant verbonden ondernemingen), tenzij met schriftelijke toestemming van NOWJOBS.

5.3 Het staat de Klant vrij om rechtstreeks met de Uitvoerder afspraken te maken over het geheim houden van confidentiële informatie of over de verwerking van persoonsgegevens die de Uitvoerder krijgt tijdens zijn tewerkstelling bij de Klant. Bij een schending door de Uitvoerder, kan NOWJOBS in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Klant.

6 Aansprakelijkheid 

6.1 De Klant erkent dat alle verbintenissen die NOWJOBS jegens de Klant op zich neemt, in het kader van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, middelenverbintenissen zijn en geen resultaatsverbintenissen.

NOWJOBS is enkel aansprakelijk indien door de Klant wordt bewezen dat NOWJOBS haar verbintenissen overeenkomstig de Overeenkomst niet is nagekomen als gevolg van een foutieve handelswijze. Een eventuele schadevergoeding blijft beperkt tot de bewezen directe schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van deze foutieve handelswijze van NOWJOBS. NOWJOBS is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden indirecte schade. 

De totale aansprakelijkheid van NOWJOBS wordt in ieder geval beperkt overeenkomstig artikelen II.5 en III.5 Algemene Voorwaarden, dit ongeacht of een vordering betrekking heeft op contractuele dan wel buitencontractuele grondslag. 

6.2 De Klant dient eventuele fouten of tekortkomingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan, schriftelijk te melden aan NOWJOBS. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding wenst gebruik te maken, dient hij dit binnen de 6 maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van NOWJOBS bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden, dit op straffe van verval van dit recht.

6.3 NOWJOBS is niet aansprakelijk voor een laattijdige of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst wanneer de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst moeilijk is geworden door omstandigheden buiten de normale controle van NOWJOBS, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende overheidsmaatregelen, pandemie, gevallen van overmacht etc. Dergelijke omstandigheden schorsen de Overeenkomst tussen de Klant en NOWJOBS. NOWJOBS stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen. 

7 Overname

7.1 Voor wat betreft de Uitvoerder: Het is de Klant niet toegelaten om, zonder toestemming van NOWJOBS, in geval van uitzendarbeid vóór het verstrijken van de vastgelegde minimumperiode aan werkdagen (zoals voorzien in titel II), een tewerkstellingsverhouding van gelijk welke aard aan te gaan met de Uitvoerder, rechtstreeks of via derden, of om de Uitvoerder direct of indirect te werk te stellen. 

Wordt verstaan onder het aangaan van een tewerkstellingsverhouding met de Uitvoerder: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Klant met de Uitvoerder, het laten ter beschikking stellen van de Uitvoerder aan de Klant door een derde (o.a. een ander uitzendbureau), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de Uitvoerder of met een derde die hiertoe de Uitvoerder heeft aangeworven, de Uitvoerder op zelfstandig basis prestaties laten uitvoeren, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de Uitvoerder in het bedrijf van de Klant wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitvoerder en een derde, waarbij de Klant en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen, of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

7.2 Voor wat betreft de vaste medewerkers van NOWJOBS: De Klant verbindt er zich toe om géén tewerkstellingsvoorwaarde van gelijk welke aard aan te gaan met een vaste medewerker van NOWJOBS of van een aan NOWJOBS gelieerde onderneming. 

Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker wordt begrepen: het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een medewerker, het laten ter beschikking stellen van de medewerker door een

derde, het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de medewerker of met een derde die de medewerker heeft aangeworven, de medewerker op zelfstandige basis prestaties laten uitvoeren, het aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker door een derde die behoort tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap of die dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben of op hetzelfde adres

zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben als de Klant. Enkel mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van NOWJOBS kan afgeweken worden van huidig artikel. Ingeval de Klant handelt in strijd met bovenstaand verbod, tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst of binnen een periode van 1 jaar na het einde van deze Overeenkomst, zal de Klant aan NOWJOBS een schadevergoeding van 25.000 EUR verschuldigd zijn, onverminderd het recht van NOWJOBS op een hogere schadevergoeding in geval van bewezen hogere schade. 

8 GDPR

8.1 Partijen verklaren ten volle de Europese en Belgische regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens na te leven.

8.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst vindt regelmatig een uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen NOWJOBS en de Klant. NOWJOBS wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (hierna ‘Privacywet’), beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de Uitvoerder.

De Klant wordt eveneens beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Uitvoerder, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. NOWJOBS en de Klant zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. NOWJOBS zal geen persoonsgegevens aan de Klant mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn.

De Klant verstrekt aan NOWJOBS alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht is de Klant ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. 

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat aan NOWJOBS alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Klant hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toe- stemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen.

De Klant vrijwaart NOWJOBS tegen elke aanspraak van Uitvoerders, medewerkers, werk- nemers of overige derden jegens NOWJOBS in verband met een schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door NOWJOBS gemaakte kosten. De Klant zal in diens relatie met zijn medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, de nodige contractuele afspraken maken opdat

deze werknemers eveneens gehouden zijn tot deze verplichting. Voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, verwerkt NOWJOBS persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid (te raadplegen op https://www.NOWJOBSjobs.be/nl/privacybeleid). De Klant verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn. 

8.3 Onverminderd de mogelijkheid voor NOWJOBS om een hogere schadevergoeding te vorderen voor de werkelijke schade die de schending van de verplichtingen uit dit artikel met zich meebrengen, zal de Klant bij schending van dit artikel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 25 000.

8.4 Op verzoek van de Klant, kan NOWJOBS op diens bedrijfssite een videovacature opnemen en overgaan tot publieke verspreiding. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de video en waarborgt dat de personen die in beeld worden gebracht, hiertoe hun voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. De Klant vrijwaart NOWJOBS voor eventuele claims, van welke aard ook, die verband houden met de opmaak 

en verspreiding van de videovacature

9 Onbezoldigde test 

9.1 Indien de Klant voorafgaandelijk aan de arbeidsovereenkomst een onbezoldigde test wenst af te nemen van een Uitvoerder, dan is de Klant integraal verantwoordelijk voor de correcte organisatie van de onbezoldigde test en het voorzien van de nodige documenten. De gevolgen van een eventuele herkwalificatie van de onbezoldigde test, valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant. NOWJOBS is hiervoor in geen geval aansprakelijk.

10 Beëindiging 

10.1 Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling van NOWJOBS, kan NOWJOBS de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige opzeggingsvergoeding beëindigen:

 • ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door de Klant;
 • ingeval van tekenen van dubieuze solvabiliteit in hoofde van de Klant zoals bijvoorbeeld (niet-limitatieve opsomming) ingeval de Klant een uitstel van betaling heeft gevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is, ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant, indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of ingeval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant, ingeval er een RSZ-dagvaarding is in hoofde van de Klant;
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
 • indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of heeft verstrekt;
 • ingeval van verandering in de controle of het beheer van de Klant;
 • indien de Klant diens wettelijke verplichtingen niet nakomt;
 • indien de Klant diens verbintenissen conform de Overeenkomst of algemene Voorwaarden niet nakomt.

In bovenvermelde gevallen, zal de Klant voor de nog lopende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn dewelke overeenstemt met het bedrag dat NOWJOBS zou factureren voor de overeengekomen prestaties in geval van volledige uitvoering van de lopende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Deze forfaitaire vergoeding zal minstens € 125 bedragen per kalenderdag.

10.2 De Klant die de Overeenkomst eenzijdig en voortijdig verbreekt, zal overeenkomstig artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het bedrag dat NOWJOBS zou gefactureerd hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125,00 per kalenderdag/per Uit- voerder. Dergelijke verbreking wordt geacht plaats te vinden in geval van niet-naleving door de Klant van diens wettelijke verplichtingen of wanneer de Klant foutieve inlichtingen verstrekt bij het sluiten van de Overeenkomst. NOWJOBS behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisten die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade. 

11 Diversen 

11.1 De Algemene Voorwaarden zijn steeds gevoegd als bijlage bij de Overeenkomst en worden vermeld op elke factuur van NOWJOBS. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betekent de betaling van een factuur van NOWJOBS de bevestiging van de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Dit geldt eveneens in het geval van onbetaalde facturen die niet binnen de termijn van 15 dagen werden geprotesteerd. 

11.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, laat dit de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals toegestaan door het toepasselijke recht. 

11.3 Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. 

11.4 Partijen erkennen dat een gewone elektronische handtekening (zoals bijvoorbeeld een ingescande handtekening), zoals omschreven in artikelen 3,10° - 3,12° eIDAS-Verordening, eenzelfde bewijswaarde heeft als een gekwalificeerde elektronische handtekening.

11.5 Alle clausules die bedoeld zijn om de duur van de Overeenkomst te overleven, blijven ook geldig en uitvoerbaar na de Overeenkomst.

11.6 De toepassing van artikel 5.85, lid 3 en artikel 5.97, boek V van het nieuw Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten in de verhouding tussen NOWJOBS en de Klant. 

II. Uitzendarbeid 

1 Toepassing 

De bepalingen van Titel II zijn van toepassing in zoverre de opdracht van NOWJOBS erin bestaat Uitvoerders als uitzendkracht ter beschikking te stellen aan de Klant overeenkomstig de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van titel II en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van titel II voorrang. 

2 Voorwerp 

2.1 NOWJOBS verbindt zich ertoe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om aan de Klant geschikte Uitvoerders ter beschikking te stellen. 

3 Verplichtingen Klant 

3.1 De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de Overeenkomst alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie schriftelijk te communiceren aan NOWJOBS. Elke wijziging die betrekking heeft op de tewerkstellingsinformatie van een Uitvoerder, dient onmiddellijk en steeds voor aanvang van de tewerkstelling - te worden meegedeeld aan NOWJOBS. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de Klant, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, het takenpakket, de locatie, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de Klant NOWJOBS voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de Uitvoerders; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht. 

3.2 De Klant verbindt er zich toe om minimaal de contractueel overeengekomen uren te respecteren door te voorzien in arbeid en deze uren te vergoeden. 

3.3 De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant. De Klant zal NOWJOBS vrijwaren voor enige vordering van derden. 

3.4 NOWJOBS kan enkel Uitvoerders aan de Klant ter beschikking stellen voor de motieven die zijn omschreven in de wet van 24/07/1987, hetzij tijdelijke arbeid ter vervanging van een vaste medewerker, hetzij tijdelijke vermeerdering van werk, hetzij voor uitzonderlijk werk, hetzij voor het invullen van een vacante betrekking (instroom). De Klant draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet en CAO voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van de Uitvoerders. De Klant staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom. De klant dient NOWJOBS te vrijwaren voor de aan NOWJOBS opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de wet en/of de CAO. De Klant zal bij een eventuele controle of audit steeds alle medewerking verlenen en indien gewenst de bewijs- en verantwoordingsstukken overmaken aan NOWJOBS. 

3.5 Bij het motief instroom moet de Klant NOWJOBS schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom. De Uitvoerder die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zelf heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van één maand. Indien de Klant vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dient de Klant het loon van de Uitvoerder voor de resterende duur, zoals voorzien in artikel 28 en 29 van CAO nr. 108 van 16 juli 2013, te betalen aan NOWJOBS.

3.6 De Klant zal enkel beroep doen op flexijobs nadat de Klant voorafgaandelijke geverifieerd heeft of hij voldoet aan de toepassingsvoorwaarden om beroep te doen op een flexijob. Indien de prestatie van de Uitvoeder die een flexijob uitoefent later eindigt dan voorzien in de arbeidsovereenkomst, dient de Klant dit aan NOWJOBS uiterlijk te melden binnen de 6 uren volgend op het oorspronkelijke einduur zodat NOWJOBS de wijziging tijdig kan doorgeven aan de RSZ. Indien na de prestaties van de Uitvoerder blijkt dat onterecht toepassing werd gemaakt van het statuut flexijob of indien de wijziging van het einduur later wordt meegedeeld dan binnen de 6 uren na het oorspronkelijk einduur, worden de prestaties van de Uitvoerder gefactureerd onder het reguliere statuut. 

3.7 De Klant neemt er kennis van dat opeenvolgende dagcontracten enkel zijn toegestaan mits een nood aan flexibiliteit aanwezig is in diens onderneming én dat de Klant vanaf 01.01.2023 een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage is verschuldigd ten aanzien van de RSZ indien bepaalde drempels worden overschreden per Uitvoerder per semester. 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de opeenvolgende dagcontracten. Bij een eventuele controle, zal de Klant zijn volledige medewerking verlenen aan NOWJOBS en de nodige bewijzen bezorgen inzake de nood aan flexibiliteit. De Klant kan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in geen geval verhalen op NOWJOBS. NOWJOBS behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik van opeenvolgende dagcontracten alle kosten die zij ingevolge hiervan zou hebben, integraal te verhalen op de Klant.

3.8 Wanneer de Uitvoerder een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvraagt, moet het uitzendkantoor krachtens artikel 8 van de CAO nr. 161 de aanvraag schriftelijk en gemotiveerd beantwoorden binnen een termijn van één maand. Op eenvoudig schriftelijk verzoek van het uitzendkantoor, deelt de Klant binnen een termijn van 7 kalenderdagen schriftelijk aan het uitzendkantoor mee of er al dan niet een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden bij de Klant mogelijk is. In geval van weigering, uitstel of tegenvoorstel, deelt de Klant de concrete motieven hiervoor mee binnen dezelfde termijn. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn de concrete redenen aan het uitzendkantoor meedeelt, behoudt het uitzendkantoor zich het recht voor om de boete krachtens artikel 174/2 van het Sociaal Strafwetboek op de Klant te verhalen. 

De Klant is medeverantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Indien de Uitvoerder nadelige behandeling inroept nadat hij een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden heeft aangevraagd, moet de werkgever het bewijs leveren dat de nadelige maatregelen werd getroffen om redenen die vreemd zijn aan de uitoefenen van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161. Aangezien enkel de gebruiker kan aangeven of er een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden al dan niet beschikbaar is, moet hij, op eenvoudig schriftelijk verzoek van het uitzendkantoor, binnen een termijn van 7 kalenderdagen schriftelijk aantonen dat er geen sprake is van een nadelige behandeling, d.w.z. aantonen dat er redenen bestaan die vreemd zijn aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161 en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren. Indien het uitzendkantoor veroordeeld wordt tot een schadevergoeding, behoudt het uitzendkantoor zich het recht voor om de schadevergoeding op de Klant te verhalen. 

3.9 De Klant dient NOWJOBS via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de Uitvoerder vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een Klant gevestigd in België. Eventuele  geldboetes en hieraan verbonden administratieve kosten (inclusief, doch niet limitatief, de proceskosten waaronder tevens begrepen de advocaatkosten) die voortvloeien uit de niet-naleving van deze verplichting zijn ten laste van de Klant en zullen door NOWJOBS aan de Klant gefactureerd worden. 

Dit artikel geldt eveneens indien NOWJOBS op vraag van de Klant een Uitvoerder detacheert naar het buitenland. NOWJOBS factureert aan de Klant voor elke nieuwe detacheringsaanvraag een administratieve werkingskost van € 50. Per verlenging van een bestaande detachering wordt tevens een administratieve werkingskost van € 50 gefactureerd. 

Op schriftelijke aanvraag van de Klant, doet NOWJOBS het nodige om de Single Permit aan te vragen voor een Uitvoerder. Indien de Klant de Uitvoerder zelf heeft gerekruteerd en geselecteerd (Payroll), factureert NOWJOBS aan de Klant een administratieve kost van € 250. De Klant staat zelf in voor de betaling van de eventueel verschuldigde retributiekost. Indien de Klant ingaat tegen het negatief advies van NOWJOBS om een Uitvoerder te detacheren naar een bepaald land, dan draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele boetes die daaruit voortvloeien. NOWJOBS houdt zich het recht voor om voormelde bedragen eenzijdig te verhogen in geval van een stijging van de loonkost of de werkingskosten van NOWJOBS of indien extra lasten worden opgelegd van overheidswege die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst.

3.10 De Klant dient NOWJOBS de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de Klant hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de Klant en zullen door NOWJOBS aan de Klant gefactureerd worden.

3.11 De Klant kan geen beroep doen op de diensten van NOWJOBS in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de Klant NOWJOBS hiervan onmiddellijk en bij voorkeur voorafgaandelijk aan de opstart van de Uitvoerder schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de Uitvoerders in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door NOWJOBS aan de Klant. De Klant kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de Klant dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en gefactureerd aan de Klant door NOWJOBS.

3.12 Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de Uitvoerders recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze bij de Klant vast in dienst zouden zijn. De Klant dient deze loongegevens mee te delen aan NOWJOBS. De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant.

3.13 Tijdens de duur van de tewerkstelling van de Uitvoerder bij de Klant staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/07/1987, de Klant in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant de Uitvoerders dient te behandelen alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de Uitvoerder op het werk etc.

3.14 Wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne, geniet de Uitvoerder het niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de Klant zou zijn. De Uitvoerder mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 15/10/2010 dient de Klant, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, vóór de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder, deze aan NOWJOBS over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de Klant het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De Klant dient conform deze Algemene Voorwaarden elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk mee te delen aan NOWJOBS. De Klant draagt (conform artikel 11 van het KB 15/12/2020) de eindverantwoordelijkheid voor het kosteloos ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met NOWJOBS werd afgesloten. In het kader van de verplichting om in te staan voor de toepassing van de wetgeving inzake welzijn op het werk ten aanzien van de Uitvoerder, geeft de Klant instructies aan de bij hem tewerkgestelde Uitvoerders en oefent hij het feitelijk werk- geversgezag over hem uit. 

3.15 Wanneer een Uitvoerder betrokken is bij een arbeidsongeval zal de Klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, NOWJOBS onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waarvan de Klant aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade

voortvloeiend uit diens verzuim. De bevoegde dienst voor preventie en bescherming van de Klant onderzoekt elk ernstig arbeidsongeval overkomen aan de Uitvoerder en neemt contact op met de preventiedeskundige van NOWJOBS, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag te worden opgesteld door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Klant, op kosten van de Klant. NOWJOBS is, als juridische werkgever, niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex Welzijn op het Werk, Boek I, Titel VI, hoofdstuk I). Dit omstandig verslag dient binnen de 10 dagen na het arbeidsongeval opgestuurd te

worden door de Klant naar de Federale Inspectiedienst. Indien een externe deskundige aangesteld wordt door de Federale Inspectiedienst vallen de kosten van deze deskundige ten laste van de Klant. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval informeert de Klant de Federale Inspectiedienst zo snel mogelijk.

3.16 De Klant zal steeds en te allen tijde zijn medewerking verlenen aan elk onderzoek dat gebeurt in het kader van een arbeidsongeval.

3.17 Bij een arbeidsongeval van de Uitvoerder, vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar van NOWJOBS rechtstreeks de Uitvoerder. De Uitvoerder kan geen schadevergoeding vorderen van NOWJOBS aangezien NOWJOBS als juridische werkgever van burgerlijke immuniteit geniet. Indien de uitvoerder een schadevergoeding vordert van de Klant, kan de Klant deze vergoeding in geen geval verhalen ten opzichte van NOWJOBS.

3.18 Indien de arbeidsongevallenverzekeraar van NOWJOBS verhaal uitoefent ten aanzien van de Klant voor de vergoedingen die worden betaald aan het slachtoffer van een arbeids- ongeval en dit verhaal niet de volledig door de arbeidsongevallenverzekeraar gedragen kost bevat, zal NOWJOBS het resterende bedrag factureren aan de Klant. 

3.19. De Klant verbindt er zich toe om alle formele en informele opleidingen die de Uitvoerders bij haar gevolgd hebben, aan NOWJOBS mee te delen conform de toepasselijke wettelijke voorwaarden en de door NOWJOBS meegedeelde instructies.

4 E-connect 

4.1 De Klant en NOWJOBS sluiten een schriftelijke overeenkomst conform artikel 17 van de wet van 24/07/1987. De variabele verplichte vermeldingen per Uitvoerder worden wekelijks elektronisch ter beschikking gesteld aan de Klant via het platform E-connect. Partijen gaan ermee akkoord dat deze niet wekelijks moeten ondertekend worden. 

De Klant verbindt zich ertoe om zelf zijn account te activeren via tussenkomst van zijn contactpersoon bij NOWJOBS. Partijen komen overeen dat indien de Klant geen schriftelijke opmerkingen doorgeeft aan NOWJOBS binnen de vijf werkdagen na het elektronisch versturen van het contract, dit contract stilzwijgend werd aanvaard door de Klant. 

5 Tarieven en facturatie 

5.1 De Klant is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van de ondertekende Overeenkomst en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Klant de niet-ondertekening niet ten nadele van NOWJOBS kunnen inroepen en zal NOWJOBS de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Klant. De Klant is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de Uitvoerder binnen de 48 uur na het toesturen ervan door NOWJOBS.

5.2 Door de prestatiestaat goed te keuren, bevestigt de Klant de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de Uitvoerder. Deze goedkeuring zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Klant een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door NOWJOBS geenszins in de weg zou staan. De Klant zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. 

Bij automatische of elektronische prestatieverwerking gaat de Klant steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan NOWJOBS, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de Klant is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

5.3 De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de Klant, met een minimum van de door Klant aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de Uitvoerder en indien aan de informatieverplichting voorzien in II.3 van deze Algemene Voorwaarden voldaan werd. Bij gebrek aan door de Klant doorgegeven prestatiestaten (hetzij schriftelijk en ondertekend, hetzij elektronisch of automatisch) gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met een minimum van de door de Klant aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de Klant aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de Uitvoerder ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de Klant. 

5.4 De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in art. II.3 van de Algemene Voorwaarden, verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de Uitvoerder vergoed overeenkomstig de bij de Klant ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de Klant gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het uurloon van de Uitvoerder of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. Per begonnen gefactureerd uur rekent NOWJOBS aan de Klant een kost aan voor de dimona-aangifte, zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt. Elke correctie op het uurloon en/of de overige looncomponenten waar de Uitvoerders tijdens of na de tewerkstelling recht op hebben, wordt eveneens aan de Klant gefactureerd.

De kost van ziekte factureert NOWJOBS eveneens door aan de Klant. Onder het begrip ‘ziekte’, vermeld in Overeenkomst tussen NOWJOBS en de klant of in huidige Algemene Voorwaarden, wordt begrepen: elke dag ziekte tijdens de arbeidsovereenkomst waarvoor NOWJOBS gewaarborgd loon dient uit te betalen aan de Uitvoerder, evenals de eventuele aanvullende vergoeding die verschuldigd is door NOWJOBS voor een dag ziekte na het einde van de arbeidsovereenkomst tussen de Uitvoerder en NOWJOBS. 

Indien NOWJOBS een voorafgaand gezondheidstoezicht moet inplannen voor een Uitvoerder, zal NOWJOBS een forfaitaire kost van 85,54 euro per Uitvoerder factureren aan de klant. In geval de Klant een opdracht annuleert vooraleer het voorafgaand gezondheidstoezicht kan plaatsvinden, en nalaat ons hiervan op de hoogte te brengen uiterlijk 48 uur vóór het gezondheidstoezicht, wordt een forfaitaire kost aangerekend van 75 euro. Ingeval van ongerechtvaardigde afwezigheid van een Uitvoerder op het gezondheidstoezicht, zal een forfaitaire kost worden aangerekend aan de Uitvoerder van 75 euro. 

De kost van de ecocheques, eventuele jaarlijkse premies wordt per gewerkte dag (en indien van toepassing ook per RSZ gelijkgestelde dag) gefactureerd. De kost voor de arbeidsduurverminderingsdagen wordt aan de Klant gefactureerd per opgebouwde dag arbeidsduurvermindering. 

NOWJOBS factureert bijkomend: een administratieve kost per arbeidsongeval per Uitvoerder van € 250. Indien het arbeidsongeval nadien niet wordt erkend door de arbeidsongevallenverzekeraar, kan de klant dit bedrag terugvorderen van NOWJOBS. 

Alle kosten voor opleidingen, attesteringen, certificaten, ed. die de Uitvoerder dient te volgen of waarover de Uitvoerder dient te beschikken om diensten aan de klant te kunnen leveren, zijn ten laste van de klant. 

5.5 De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief, evenals de kostenposten die zijn opgenomen in de Overeenkomst die de coëfficiënt en/of het tarief bepalen, kan/kunnen door NOWJOBS eenzijdig worden verhoogd in geval van:

• een stijging van de directe of indirecte patronale lasten;

• alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen of de werkingskosten van NOWJOBS doen stijgen;

• extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan NOWJOBS die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst.

Dit tarief wordt eveneens door NOWJOBS eenzijdig verhoogd bij stijging van het uurloon van de Uitvoerder ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loons- verhogingen die van toepassing zijn bij de Klant.

5.6 Alle voordelen op fiscaal en sociaal vlak voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid komen toe aan NOWJOBS, voor de periode van uitzendarbeid. 

Zonder limitatief te zijn, behoort hiertoe de (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in hoofde van NOWJOBS conform de artikelen 275/1 WIB92 (vrijstelling op een aantal gepresteerde overuren), 275/5 WIB92 (vrijstelling in geval van ploeg- en nachtarbeid, werken in onroerende staat). 

Het uitzendkantoor beoordeelt aan de hand van de door de Klant doorgeven tewerkstellingsinformatie of NOWJOBS in aanmerking kan komen voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. 

Vanaf 1 oktober 2022 kan NOWJOBS de vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid en werken in onroerende staat enkel aanvragen mits de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant.

De klant verklaart dat hij deze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan NOWJOBS heeft gegeven, hetzij door ondertekening van het addendum inzake de vrijstelling tot doorstorting, hetzij door de factuur die betrekking heeft op de prestaties die het recht openen op de vrijstelling stilzwijgend te aanvaarden.

De Klant verbindt er zich toe om de volledige medewerking te verlenen aan NOWJOBS in geval van een eventuele fiscale controle voor het bezorgen van alle bewijsdocumenten die aantonen dat de aanvraag van de vrijstelling terecht wordt toegepast. 

Indien de toepassing van de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing als onterecht zou worden beschouwd door de fiscus, zal de Klant instaan om alle schade, die NOWJOBS ingevolge deze weigering heeft geleden, aan NOWJOBS te vergoeden.

Eventueel gecrediteerde bedragen ingevolge deze vrijstelling worden door de Klant aan NOWJOBS terugbetaald.

Deze verplichtingen blijven uitdrukkelijk bestaan na het einde van de samenwerking tussen de Klant en NOWJOBS. 

5.7. NOWJOBS visualiseert tijdens het gebruik van de App de voorziene kostprijs van de aangevraagde tewerkstelling voor de Klant-gebruiker. Ten gevolge van afrondingsverschillen kunnen er beperkte verschillen zijn tussen de visualisatie bij het gebruik van de App en het uiteindelijke bedrag van betaling door de Klant-gebruiker.

6 Aansprakelijkheid 

6.1 De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in oud artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Klant. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de Uitvoerder aan derden berokkende schade. De voorziening van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant wordt aanbevolen. NOWJOBS is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Uitvoerder aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant.

De aansprakelijkheid van NOWJOBS is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de Uitvoerder toevertrouwd. NOWJOBS is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Klant aan de Uitvoerder werden toegestaan. Ook de terugvordering van kosten voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor

privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van NOWJOBS gebeuren.

NOWJOBS is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn Uitvoerders. 

In elk geval is de aansprakelijkheid van NOWJOBS beperkt tot het totaal van de door NOWJOBS aan de Klant gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar, met een absoluut maximum van 100.000 € per kalenderjaar voor alle schadegevallen in het betreffende kalenderjaar.

De aansprakelijkheid van NOWJOBS is bovendien beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de Overeenkomst van NOWJOBS. NOWJOBS is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade zoals onder meer de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

7 Overname

7.1 In geval van overname: indien de Klant vóór het einde van een minimumperiode van 125 voltijds gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling binnen de 12 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst tussen NOWJOBS en de Uitvoerder, zonder tussenkomst van NOWJOBS, een tewerkstellingsverhouding van gelijk welke aard aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie, zal de Klant per overgenomen Uitvoerder aan NOWJOBS, bij wijze van overname een bedrag gefactureerd worden gelijk aan 25% van het brutojaarloon van de betrokken Uitvoerder tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De minimumperiode is van toepassing op elke Uitvoerder afzonderlijk. Bovenvermeld overnamebedrag is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de Klant en NOWJOBS dat de schade, geleden door NOWJOBS, onder meer gebaseerd is op de kosten die de Klant zou moeten besteden voor prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, onverminderd het recht van NOWJOBS om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermeld bedrag overtreft. Hetzelfde geldt indien de Voorstelling nooit werd gevolgd door een effectieve tewerk- stelling via NOWJOBS en de Klant een tewerkstellingsverhouding van gelijk welke aard aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie binnen de 12 maanden na de datum van Voorstelling.

7.2 De Klant is dit overnamebedrag ook verschuldigd indien NOWJOBS – voor het einde van de minimumperiode van 125 gepresteerde werk dagen terbeschikkingstelling - de terbeschikkingstelling dient stop te zetten:

 • omwille van de niet-naleving door de Klant van op hem rustende verplichtingen conform de tussen de Klant en NOWJOBS geldende afspraken of de Belgische en Europese wet- en regelgeving.
 • omdat de Klant zich bevindt in een staat van faillissement, ontbinding, in vereffening of in geval van kennelijk onvermogen van de Klant.

7.3 De Klant is dit overnamebedrag ook verschuldigd indien de Uitvoerder, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een tewerkstellingsvoorwaarde van gelijk welke aard met de Klant aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de tewerkstellingsverhouding van gelijk welke aard met de Uitvoerder nog geen 125 gepresteerde werkdagen zijn. De Klant verbindt zich ertoe NOWJOBS op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de Uitvoerder een tewerkstellingsverhouding van gelijk welke aard aan te gaan. 

7.4 Dit overnamebedrag is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of CAO’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 125 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de Klant een arbeids- verhouding met de Uitvoerder aangaat. 

7.5 Definities:

Wordt verstaan onder Uitvoerder: de door NOWJOBS geselecteerde Uitvoerder die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de Klant en de Uitvoerder die door NOWJOBS werd voorgesteld aan de Klant. 

Wordt verstaan onder brutojaarloon van de Uitvoerder: indien de Uitvoerder reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de Klant

geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92 x het aantal nog te pres- teren dagen/125. Indien de Uitvoerder nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de Klant) x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week

x 4,33 x 13,92. Het brutojaarloon wordt in elk geval verhoogd met alle extralegale voordelen, zoals doch niet limitatief, maaltijdcheques, ecocheques, GSM, ... . 

7.6 Dit artikel is niet van toepassing bij ‘payroll medewerkers’, zijnde medewerkers waar- voor de aanbreng, screening en selectie door de Klant zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van NOWJOBS.

7.7. Indien de Klant meer informatie wenst te bekomen omtrent de toepassing van dit artikel kan zij altijd Nowjobs contacteren via now@nowjobs.com. Daarnaast kan de klant ook terecht bij de onafhankelijke ombudsdienst van Federgon, De belgische federatie van uitzendburaus via ombuds@federgon.be, Havenlaan 86c, 1000 Brussel