Privacy beleid

Deze privacyverklaring geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de NOWJOBS app (de App) en de website https://nowjobs.be (de Website). Deze verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van NOWJOBS NV met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0809.928.917.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van NOWJOBS NV bevat. 

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken. 

Artikel 1 - Algemeen 

1.1. NOWJOBS streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.2. NOWJOBS NV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NOWJOBS NV. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Artikel 2 - Persoonsgegevens die u ons meedeelt 

2.1. tijdens een bezoek aan deze Website:

 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie op onze Website; 
 • via cookies: zie artikel 10; 

2.2. bij inschrijving op onze nieuwsbrief: 

 • e-mailadres; 

2.3. als werknemer: 

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; 
 • foto's en video's; 
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;  
 • informatie over opleiding en werkervaring; 
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;  
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum; 
 • loon en loonfiches; 
 • Inhoud chatsessie

2.4. als kandidaat en/of uitzendkracht: 

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; 
 • foto's en video's; 
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;  
 • informatie over opleiding en werkervaring; 
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;  
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum; 
 • loon en loonfiches; 
 • Inhoud chatsessie

2.5. als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: 

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer; 
 • Inhoud chatsessie

Artikel 3- Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen 

3.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie 

NOWJOBS NV verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen, of gegevens op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon. 

Artikel 4 - Doeleinden van de verwerking 

4.1. Algemene doeleinden: 

NOWJOBS NV zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

IP-adres (zie artikel 2.1): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van NOWJOBS NV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1) bij registratie op onze Website : met het oog op het beheer van uw account op deze Website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 2.3 en 2.4): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst. 
foto's en video's (zie artikel 2.3 en 2.4.): om te gebruiken voor onze interne communicatie met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (zie artikel 2.5): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. 

Inhoud chatsessie: Om misbruik (zowel sociaalrechtelijk/ fiscaalrechtelijk als concurrentieel) op onze app zoveel als mogelijk te vermijden kan NOWJOBS de inhoud van de chatbox scannen door middel van automatische woordherkenning en waar nodig de gepaste maatregelen treffen. De informatie uit een chatsessie zal onder geen enkel beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden van NOWJOBS NV. De rechtsgrond is uw expliciete voorafgaande toestemming. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. 

4.2. Direct marketing: 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan NOWJOBS NV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot NOWJOBS NV, haar diensten. 

Daarnaast kan NOWJOBS NV uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing. 

Zie artikel 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming 

 

4.3. Doorgifte aan derden: 

NOWJOBS NV kan jouw persoonsgegevens delen met:

 • NOWJOBS gelieerde bedrijven binnen de House of HR groep.
 • Potentiele opdrachtgevers waar wij een match tussen jou en de opdrachtgever willen realiseren of waar jij voor ons werkt.
 • Verwerkers en/of ontvangers die namens NOWJOBS NV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers (IT providers, sociaal secretariaat, marktonderzoekbureau, maaltijdcheque providers, etc). Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun contractuele verplichting na te kunnen komen.
 • In sommige gevallen kan ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
 • Pensioenfonds, overheidsinstanties en andere instanties (zoals consultancy) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

  NOWJOBS NV sluit met elk van deze organisaties, die handelen als verwerkers, verrwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.
   

4.4. Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NOWJOBS NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. NOWJOBS NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Artikel 5 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen NOWJOBS NV en U: 

IP-adres (zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan de Website;
profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1) voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 
e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 
naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches, inhoud chatsessie (zie artikel 2.3 en 2.4): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (zie artikel 2.5): voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

Artikel 6 - Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage: 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat NOWJOBS NV van Uw persoonsgegevens maakt. 

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NOWJOBS NV. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

6.3. Recht van verzet: 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: 

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

6.5. Recht van intrekking van de toestemming: 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

6.6. Uitoefening van uw rechten: 

Zie artikel 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

6.7. Automatische beslissingen en profiling: 

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

6.8. Recht om klacht in te dienen: 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

7.2. In geen geval kan NOWJOBS NV dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. NOWJOBS NV hebben ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn. 

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Artikel 8 - Toegang door derden

8.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

Artikel 9 - Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen: 

Belgische Gegevens beschermingsautoriteit 
 Drukpersstraat 35 
 1000 Brussel 
 +32 (0)2 274 48 00 
 +32 (0)2 274 48 35 

Artikel 10 - Cookies

10.1. Wat zijn cookies? 

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van NOWJOBS NV en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 

10.2. Waarom gebruiken we cookies? 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

10.3. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

Functionele cookies 

Naam Domain Beschrijving Type
language .nowjobs.be This cookie is used to store the language preference of the user. Functional
lang .ads.linkedin.com This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. Functional
bcookie .linkedin.com This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page. Functional
lidc .linkedin.com This cookie is set by LinkedIn and used for routing. Functional
lang .linkedin.com This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. Functional

Niet-functionele cookies 

Name Domain Description Type
_fbp .nowjobs.be This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. Advertisement
fr .facebook.com The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. Advertisement
bscookie .www.linkedin.com This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. Advertisement
_gcl_au .nowjobs.be This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. Analytics
_ga .nowjobs.be This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site''s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. Analytics
_gid .nowjobs.be This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.  
lissc .linkedin.com This cookie is provided by LinkedIn. This cookie is used for tracking embedded service. Analytics
_hjid .nowjobs.be This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. Analytics

10.4.Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op per post naar Accent Jobs NOWJOBS NV - Dienst Marketing, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België. 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: allaboutcookies.org

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: youronlinechoices.eu

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. 

De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

Artikel 12 – Ons contacteren

Bedrijven/klanten 

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe NOWJOBS NV omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren op privacy@nowjobs.com

 Particulieren/kandidaten 

Heeft u als particulier, kandidaat of uitzendmedewerker vragen over hoe ANOWJOBS NV met uw gegevens omgaat kunt u ons contacteren op privacy@nowjobs.com

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten ( zie Artikel 6 ). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gebruik dan dit formulier. Om uw privacy te beschermen vragen we hierbij een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.