Gebruikersvoorwaarden

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het NOWjobs platform (NOW),een dienst van NOWJOBS NV (NOWJOBS), en op het gebruik van de daaraan gekoppelde NOW website https://nowjobs.be (de Website) en de NOW applicatie (de App).

NOW wil een platform aanbieden waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van werkopdrachten, waarbij in geval van akkoord een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt tot stand gebracht.

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden leggen de regels inzake het gebruik van NOW vast, alsook de samenwerkingsvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer een effectieve samenwerking tot stand komt.

De gebruiker dient deze algemene- en gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen vooraleer zich te registreren en gebruik te maken van NOW. Door het installeren en gebruiken van de Applicatie of de Website erkent u de algemene- en gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, inclusief de privacyverklaring. Als u deze voorwaarden en/of de privacyverklaring niet aanvaardt, raden wij u aan het gebruik van NOW, de Website of de App te stoppen. Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan andere algemene of bijzondere voorwaarden die NOWJOBS kan stellen met betrekking tot haar diensten en producten.

Enige uitzondering op de algemene- en gebruiksvoorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen en vastgelegd.

NOWJOBS behoudt zich het recht voor om gebruikers die de algemene- en gebruiksvoorwaarden niet respecteren, uit te sluiten van het verdere gebruik van NOW. In dergelijk geval zal NOWJOBS de user account van de gebruiker blokkeren.

#Definities

Applicatie of App: de huidige en toekomstige versies van de “NOW” software beschikbaar gesteld door NOWJOBS NV (NOWJOBS), met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselaere, België, ondernemingsnummer 0809.928.917. De App dient om Kandidaat-gebruikers op een directe wijze te linken aan openstaande vacatures bij de Klant-gebruikers van NOW en NOWJOBS, voor gebruik op Apple iOS en Android OS-apparaten inclusief alle bij de App horende informatie, en documentatie die het gebruik van de App mogelijk maakt.

Website: de huidige en toekomstige versies van de website “https://nowjobs.be”, beschikbaar gesteld door NOWJOBS NV (NOWJOBS), met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselaere, België, ondernemingsnummer 0809.928.917. De Website dient om Kandidaat-gebruikers op een directe wijze te linken aan openstaande vacatures bij de Klant-gebruikers van NOW en NOWJOBS, inclusief alle bij de Website horende informatie, en documentatie die het gebruik van de Website mogelijk maakt.

Gebruiker: iedere Klant-gebruiker of Kandidaat-gebruiker

Klant-gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtsperoon die zich heeft geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door NOW, met het oog op het plaatsen van vacatures via NOW om Kandidaat-gebruikers te selecteren en tewerk te stellen via NOW en NOWJOBS met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Daartoe maken zij gebruik van de Website of een mobiel apparaat waarop de App geïnstalleerd is of de App op één of andere manier benut.

Kandidaat-gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtsperoon die zich heeft geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door NOW, met het oog op het vinden van opdrachten bij Klant-gebruikers in België om – na aanvaarding – tewerkgesteld te worden via NOW en NOWJOBS met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Daartoe maken zij gebruik van de Website of een mobiel apparaat waarop de App geïnstalleerd is of de App op één of andere manier benut.

#Gebruik van NOW – Algemeen

NOW is een platform aan waarop Klant-gebruikers en Kandidaat-gebruikers met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van werkopdrachten. Van zodra Gebruikers akkoord gaan over het uitvoeren van een werkopdracht zal ook de arbeidsovereenkomst, verloning en facturatie opgemaakt worden vanuit NOW en NOWJOBS. Tewerkstelling gebeurt steeds onder de voorwaarden van uitzendarbeid en de daarop toepasselijke wetgeving.

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en zijn vastgelegd in deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en NOWJOBS en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

Na registratie bij NOW ontvangt de Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord voor het gebruik van zijn user-account. De Gebruiker is verplicht zijn useraccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn user-account, tenzij de Gebruiker slachtoffer is van aantoonbaar misbruik van zijn user-account. Zodra de Gebruiker zich bewust is of er zich bewust van diende te zijn dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of zich op enige andere manier toegang tot zijn useraccount hebben verschaft, dient hij dit onmiddellijk te melden aan NOWJOBS op +32 (0)9 398 68 90  of now@nowjobs.com. NOWJOBS is bevoegd om de useraccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.

NOW (de App en de Website) wordt u gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U zult niet, noch derden namens u toestaan (i) kopieën van de App te maken en te verspreiden (ii) proberen de App of delen ervan te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen of afgeleide producten van welke aard dan ook van de App te maken.

Registratie: om van NOW (de Website en de App) gebruik te maken, dient u zich te registreren door middel van uw e-mail adres, Facebook of LinkedIn login. Voor het gebruik van de App en het laden van vacatures is een internetverbinding vereist.

Persoonlijk en eerlijk gebruik: enkel de geregistreerde Gebruiker kan zijn profiel gebruiken en verklaart hierbij dat alle informatie die hij ons en onze partners via NOW verstrekt volledig waarheidsgetrouw en steeds bijgewerkt is. Het is verboden om onjuiste of misleidende informatie te gebruiken in NOW. Een inbreuk op dit verbod kan NOWJOBS ernstige schade toebrengen.

Geen onrechtmatig gebruik: Het is ten strengste verboden de informatie die via NOW wordt beschikbaar gemaakt, waaronder de beschermde database van NOWJOBS, te gebruiken voor al dan niet concurrerende commerciële doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, mailings en de creatie van databases zonder voorafgaande toestemming van NOWJOBS.

U mag NOW niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet of de belangen van NOWJOBS kan schaden en u aanvaardt dat u zelfverantwoordelijk kan worden gesteld voor uw gebruik van NOW.

Beëindigen registratie: NOWJOBS heeft het recht om uw account te beëindigen bij iedere overtreding van de gebruiksvoorwaarden of elk ander gebruik dat NOWJOBS rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan. Dit doet geen afbreuk van het recht van NOWJOBS om eventuele schade door onrechtmatig gerbruik te verhalen op de Gebruiker.

In het kader van het gebruik van de App wordt zowel van de Klant-gebruiker als de Kandidaat-gebruiker  feedback gevraagd over de (te) verrichte(n) prestaties op basis van enerzijds een ratingsysteem met sterren (1 tot 5 sterren) en anderzijds een vrijblijvende korte omschrijving van de ervaring met de Klant-gebruiker of de Kandidaat-gebruiker.

Klant-gebruiker of de Kandidaat-gebruiker verbinden zich ertoe om de vooropgestelde feedback op een objectieve en correcte manier toe te passen, alsook geen aanstootgevende taal te gebruiken bij de beoordeling van de tewerkstelling. Zowel de Klant-gebruiker als de Kandidaat-gebruiker kunnen ongepaste feedback of het oneigenlijk gebruik van de feedback mogelijkheid van de App melden door contact op te nemen met NOW op +32 (0)9 398 68 90  of now@nowjobs.com. NOW zal de feedback minstens tijdelijk verwijderen en een onderzoek instellen naar het vermeende ongepaste of oneigelijk gebruik van de App.

Indien dergelijk misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld, kan NOWJOBS een beslissing nemen, onder andere doch niet beperkt tot het verwijderen van de feedback, het verbod van de overtreder om nog verder gebruik te kunnen maken van de App, burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging in geval van zeer ernstige inbreuken (vb. discriminatie). NOWJOBS heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

#Gebruik van NOW – Klant-gebruiker

Toepasselijke wetgeving

De Klant-gebruiker verklaart de op hem van toepassing zijnde wetgeving en cao’s te volgen en te respecteren. De klant-account zal aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die NOW of NOWJOBS ondervindt ten gevolge van het opgeven van valse informatie door de Klant-gebruiker.

Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14 juli 1999 mag een uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de Klant-gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

Informatieverplichting Klant-gebruiker

De Klant-gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan NOWJOBS. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in onder meer de volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, het takenpakket, de locatie, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht. De Klant-gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig (bv. bij economische werkloosheid), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant-gebruiker. De Klant-gebruiker zal NOWJOBS vrijwaren voor enige vordering van derden.

De Klant-gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de Wet en Cao voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendmedewerkers. De Klant-gebruiker staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten in de zin van de Wet en Cao. De Klant-gebruiker dient NOWJOBS te vrijwaren voor de aan NOWJOBS opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de Wet en/of de Cao.

In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan NOWJOBS overeenkomstig de van toepassing zijnde cao’s. Indien de Klant-gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de Klant-gebruiker ertoe gehouden het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te betalen aan NOWJOBS.

De Klant-gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van NOWJOBS in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de Klant-gebruiker NOWJOBS hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door NOWJOBS aan de Klant-gebruiker. De Klant-gebruiker kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de Klant-gebruiker dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en doorgefactureerd aan de Klant-gebruiker door NOWJOBS.

Op basis van deze informatie zal de Klant-gebruiker een voorstel tot overeenkomst tot uitzendarbeid ter ondertekening worden voorgelegd.

Gelijke behandeling

Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de Klant-gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de Klant-gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant-gebruiker de uitzendmedewerkers op gelijke voet moet behandelen alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze door de Klant-gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. De Klant-gebruiker dient deze loongegevens mee te delen aan NOWJOBS. De Klant-gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant-gebruiker.

Wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne geniet de uitzendmedewerker hetzelfde niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de onderneming zijn. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de Klant-gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker, aan NOWJOBS over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De Klant-gebruiker dient elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk en binnen de 4 uren mee te delen aan NOWJOBS. De Klant-gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met NOWJOBS werd afgesloten. Het gebruik van de App is beperkt tot bepaalde specifieke functies met bepaalde regels wat betreft bescherming en arbeidsveiligheid. De door de Klant-gebruiker aangevraagde vacature dient binnen de voorgestelde functies te vallen en ook in realiteit mag de Klant-gebruiker de uitzendkracht niet inzetten om taken uit te voeren die niet stroken met de functie en/of werkpostfiche. Bij de minste twijfel dient de Klant-gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met preventie@be.accent.jobs of +32 (0)51 460 500 om na te gaan of de betrokken kandidaat of uitzendmedewerker de vooropgestelde taken mag uitvoeren.

Arbeidsongeval

In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de Klant-gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk NOWJOBS verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de Klant-gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit diens verzuim.

In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag opgesteld worden door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Klant-gebruiker, op kosten van de Klant-gebruiker. NOWJOBS, als juridische werkgever, is niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex, Titel, II, hoofdstuk I, art. 3 en art. 12)

Aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Klant-gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant-gebruiker wordt aanbevolen. NOWJOBS is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de Klant-gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant-gebruiker. De aansprakelijkheid van NOWJOBS is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van NOWJOBS nooit ingeroepen worden indien de Klant-gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendmedewerkers uitvoert. NOWJOBS is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Klant-gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van NOWJOBS gebeuren. NOWJOBS is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

Prestatiestaten en facturatie

De Klant-gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het bevestigen van de elektronische prestatiestaten. De Klant-gebruiker ontvangt een uitnodiging om de elektronische prestatiestaat te bevestigen of aan te vullen en beschikt over 12 uur na het geplande einde van de door de uitzendmedewerker verrichte prestaties  om de prestatiestaat om dit te doen. Bij gebreke aan bevestiging binnen deze tijdspanne zal de Klant-gebruiker de niet-bevestiging niet ten nadele van NOWJOBS kunnen inroepen en zal NOWJOBS de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Klant-gebruiker.

Door de prestatiestaat goed te keuren, bevestigt de Klant-gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze goedkeuring zal onverwijld gebeuren na afoop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Klant-gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door NOWJOBS geenszins in de weg zou staan. De Klant-gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking (e-encodage en e-verlenging) gaat de Klant-gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan NOWJOBS, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de Klant-gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

De facturatie gebeurt op basis van:

de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de Klant-gebruiker, met een minimum van de door Klant-gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de Klant-gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de Klant-gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de Klant-gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de Klant-gebruiker.
de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief (bv. vervoerkost, kost DIMONA): deze coëfficiënt en/of dit tarief kan door NOWJOBS eenzijdig verhoogd worden in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen, alsook een stijging van de werkingskosten van NOWJOBS; dit tarief wordt eveneens door NOWJOBS eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de Klant-gebruiker. De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in deze voorwaarden en de andere schriftelijke prijsafspraken, verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de Klant-gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de Klant-gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. Vervoerskosten, feestdagen, eerste volledige dag ziekte, nettopremies en pensioenpremies worden niet aan dezelfde coëfficiënt aangerekend, maar afzonderlijk gefactureerd, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de Klant-gebruiker zonder toepassing van deze coëfficiënt. Elke correctie op het loon waar de uitzendkrachten tijdens of na de tewerkstelling recht op hebben, wordt eveneens aan de Klant-gebruiker gefactureerd.

Alle klachten betreffende de facturen moeten NOW of NOWJOBS binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

NOWJOBS visualiseert tijdens het gebruik van de App de voorziene kostprijs van de aangevraagde tewerkstelling voor de Klant-gebruiker. Ten gevolge van afrondingsverschillen kunnen er beperkte verschillen zijn tussen de visualisatie bij het gebruik van de App en het uiteindelijke bedrag van betaling door de Klant-gebruiker.

Invordering

De facturen van NOWJOBS zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, kredietkaart, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant-gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 12 % per jaar. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:

- voor de buitengerechtelijke kosten: 15 % op het factuurbedrag met een minimum van €125,00

- voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen - ook de niet vervallen facturen - worden onmiddellijk opeisbaar, vanaf de wanbetaling van één enkele factuur bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant-gebruiker. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendmedewerker is niet gemachtigd facturen te innen.

Indien de Klant-gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft NOWJOBS het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken. Dergelijke ontbinding wordt gelijkgesteld met een verbreking van de samenwerking door de Klant-gebruiker conform deze algemene voorwaarden.

Voortijdige afwerving

Indien de Klant-gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van NOWJOBS, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de Klant-gebruiker per afgeworven uitzendmedewerker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de Klant-gebruiker en NOWJOBS dat de schade, geleden door NOWJOBS, onder meer gebaseerd is op de kosten die de Klant-gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van NOWJOBS om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De Klant-gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de Klant-gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 125 gepresteerde werkdagen zijn. De Klant-gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 125 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de Klant-gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Klant-gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendmedewerker aan de Klant-gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de Klant-gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de Klant-gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de Klant-gebruiker; de kandidaat-uitzendmedewerker die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de Klant-gebruiker.

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de Klant-gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant-gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de Klant-gebruiker) x het in de sector van de Klant-gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

Verbreking ten laste van de Klant-gebruiker

Bij eenzijdige verbreking van het contract door of ten laste van de Klant-gebruiker, zonder voortijdige afwerving: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de Klant-gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan NOWJOBS een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die NOWJOBS zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag/uitzendmedewerker. NOWJOBS behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

Dergelijke verbreking wordt geacht plaats te vinden in geval van niet-naleving door de Klant-gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de Klant-gebruiker verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen.

# Uitwisseling van persoonsgegevens

In het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en de werving en selectie van kandidaten door NOWJOBS, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen het uitzendbureau en de Klant-gebruiker. NOWJOBS wordt, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de uitzendkrachten/kandidaten. De Klant-gebruiker wordt ook beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. Het uitzendbureau en de Klant-gebruiker zjin gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. Het uitzendbureau zal geen persoonsgegevens aan de Klant-gebruiker mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De Klant-gebruiker verstrekt aan het uitzendbureau alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht is de Klant-gebruiker ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De Klant-gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat aan het uitzendbureau alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Klant-gebruiker hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De Klant-gebruiker vrijwaart het uitzendbureau tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers of overige derden jegens het uitzendbureau in verband met een schending door de Klant-gebruiker van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door het uitzendbureau gemaakte kosten. Voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met de Klantgebruiker verwerkt het uitzendbureau persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant-gebruiker met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacyverklaring.

#Gebruik van NOW – Kandidaat-gebruiker

De App en de Website worden de Kandidaat-gebruiker gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Kandidaat-gebruiker zal niet, noch derden namens hem toestaan (i) kopieën van de App te maken en te verspreiden (ii) proberen de App of delen ervan te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen of afgeleide producten van welke aard dan ook van de App te maken.

Informatieverplichting Kandidaat-gebruiker

Een Kandidaat-gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de nodige elektronisch documenten om in België te mogen werken. De Kandidaat-gebruiker moet over een geldig INSZ nummer of een geldig BIS nummer beschikken. Indien het gaat over een geldig BIS nummer, moet de kandidaat om te kunnen solliciteren via de candidate applicatie contact opnemen met NOW op +32 (0)9 398 68 90 of  now@nowjobs.com. Indien blijkt dat de Kandidaat-gebruiker niet beschikt over de nodige documenten om in België te werken, ondanks dat dit zo werd aangegeven bij de registratie, zal NOW of NOWJOBS de klant-kandidaat onmiddellijk blokkeren.

De Kandidaat-gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de correctheid van de aan NOW en NOWJOBS overgemaakte informatie.

De volgende velden zijn verplicht in te vullen voor het gebruik van de App:

Voornaam en achternaam
Email adres (en paswoord) om een uniek account te kunnen aanmaken
Telefoonnummer om de echtheid van de persoon te kunnen verzekeren en de stabiliteit van de app gerelateerde communicatie te verzekeren (notificaties, sms…)
Statuut (Student, Flexi, RSZ plichtige) om prijsberekening van voorgestelde tewerkstellingsopportuniteiten te kunnen garanderen, zonder dat het initieel mogelijk is om deze te kunnen aanvaarden.
Stad (woonplaats) om de initieel voorgestelde tewerkstellingsopportuniteiten correct(er) te kunnen uitsturen op basis van de geografische informatie van de kandidaat-gebruiker.
Geboortedatum om prijsberekening van voorgestelde tewerkstellingsopportuniteiten te kunnen garanderen, zonder dat het initieel mogelijk is om deze te kunnen aanvaarden.

De volgende bijkomende velden en gegevens zijn verplicht om een tewerkstelling te aanvaarden:

Gegeven met betrekking tot identiteit om zeker te zijn dat er een contract kan en mag aangemaakt worden voor de kandidaat-gebruiker onder de verschillende scenario’s.

Voor - en achterkant ID kaart
Vervaldatum ID kaart
Rijksregisternummer
Nationaliteit
Geboorteland
Geboortestad
Geslacht
Geboortedatum
Burgerlijke staat

Adresgegevens (straat, nummer, bus, gemeente, land), officieel en verblijfsadres, om de correcte woon-werkverkeervergoeding te berekenen, de matching van de tewerkstellingsopportuniteiten correcter te kunnen uitvoeren, en indien nodig voor officiële communicaties…

IBAN nummer om de voorschotten en lonen correct uit te kunnen betalen.

Loon

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 heeft de Kandidaat-gebruiker recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze door de Klant-gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden.

NOWJOBS visualiseert tijdens het gebruik van de App een inschatting van de te verwachten netto-verloning voor de voorgestelde tewerkstelling bij de Klant-gebruiker. De visualisatie van het netto-loon gebeurt op basis van een aantal vaste parameters en een aantal variabele factoren. Hierdoor kan – afhankelijke van de feitelijke situatie – de definitieve verloning afwijken van de gevisualiseerde inschatting.

NOWJOBS streeft ernaar om het loon voor de verrichte prestaties zo snel mogelijk over te maken op de door de Kandidaat-gebruiker aangeduide bankrekening. Om die reden zal NOWJOBS reeds een voorschot op het loon storten de werkdag volgend op het einde van de geplande prestaties. Het saldo en de onderliggende loonfiche zal ten laatste 10 kalenderdagen na uitvoering van de tewerkstelling worden overgemaakt.

Arbeidsongeval en preventie

In geval van een arbeidsongeval van de Kandidaat-gebruiker verzoeken wij de Kandidaat-gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk NOWJOBS te verwittigen en alle nodige informatie te verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte.

De Kandidaat-gebruiker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. De Kandidaat-gebruiker zal de hem ter beschikking gestelde werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, steeds dragen en in geval van gebreken melding maken aan de Klant-gebruiker en/of NOW/NOWJOBS.

Bij de minste twijfel inzake veiligheid of preventie op het werk, alsook in geval u als Kandidaat-gebruiker geconfronteerd wordt met een onveilige werksituatie, dient de Kandidaat-gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met preventie@be.accent.jobs of +32 (0)51 460 500.

#Respect voor eigendom

Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de App, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende software, zijn beschermde eigendom van NOWJOBS, haar licentiegevers of van derden. De teksten, afbeeldingen, merken, logo’s en andere items in de App mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de App.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht dat door deze gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is slechts geoorloofd mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van NOWJOBS.

Als NOWJOBS u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de App te laten opnemen, zoals foto’s, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden hebt verkregen. Door dergelijke foto’s of andere materialen in de App te gebruiken, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan NOWJOBS om deze materialen te gebruiken voor de doeleinden van de App. In elk geval draagt NOWJOBS geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke materialen en vrijwaart u NOWJOBS tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot materialen die u zelf hebt gebruikt.

#Licentie

NOWJOBS verleent de gebruiker hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, gratis en herroepbare licentie om de App te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

#Beëindiging

NOWJOBS kan het gebruik van de App op elk moment na voorafgaande informatie beëindigen. Bij beëindiging (i) worden de rechten en licenties, die in deze overeenkomst aan u zijn verleend, beëindigd en (ii) moet u ieder gebruik van de App staken.

#Aansprakelijkheid

De informatie op de App is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. NOWJOBS streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de App toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, wordt u gevraagd om ons hierover in te lichten via onderstaande contactgegevens. NOWJOBS kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Hoewel NOWJOBS haar uiterste best doet om u hoogstaande diensten en producten aan te bieden kunnen wij geen garantie geven voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze App of websites waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen. NOWJOBS is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade die het gevolg is van risico’s die eigen zijn aan dit soort mobiele toepassingen.

NOWJOBS, haar verbonden ondernemingen en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor niet-beschikbaarheid van de App, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of te benaderen, technische fout of enige andere storing of gebreken in communicatiesystemen die kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

In geen geval zal NOWJOBS aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de App, behoudens in geval van opzettelijke of zware fouten vanwege NOWJOBS. NOWJOBS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade.

U gebruikt deze App geheel op uw eigen verantwoordelijkheid. Voor inhoud die voor rekening van derden wordt gecommuniceerd door de App maar waarvoor de desbetreffende derde partij integraal en alleen verantwoordelijk is, kan NOWJOBS niet aansprakelijk worden gesteld.

#Beschikbaarheid

Voor elke betwisting, voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze App of de privacyverklaring, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De rechtbanken van de arrondissementen Kortrijk en Brugge zullen hiervoor uitsluitend bevoegd zijn.

#Systeemvereisten

Voor een goede en correcte werking van de App gelden de volgende minimale systeemvereisten:

Software: iOS 9.0 of Android 4.4 5SDK-16)

#Hyperlinken

Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan NOW of NOWJOBS. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, … Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan NOW of NOWJOBS, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie locatie die schade berokkent aan NOW of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie locatie doorverbonden worden naar NOW.

#Klachten

In het geval een Gebruiker of een derde meent verboden content op te merken of een inbreuk op de algemene- en gebruiksvoorwaarden, kan hij NOW daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: +32 (0)9 398 68 90 of  now@nowjobs.com. NOW/NOWJOBS zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

NOWJOBS kan tussenkomen bij geschillen tussen gebruikers en heeft het recht om eender welke content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, NOW, NOWJOBS of een derde partij. NOWJOBS  heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

#Overdracht

NOWJOBS heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

#Toepasselijk recht

Voor elke betwisting, voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze App of de privacyverklaring, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zullen hiervoor uitsluitend bevoegd zijn.

#Contact

Indien u verdere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van de App, kan u ons contacteren via e-mail (NOW@nowjobs.com) of een brief richten aan Dienst Marketing (Beversesteenweg 576 – 8800 Roeselare).

#Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

NOWJOBS kan in de toekomst besluiten deze algemene- en gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bv. onder andere doch niet beperkt tot in geval van gewijzigde wetgeving of om economische redenen. In zulk geval zal NOWJOBS de gebruikers hiervan op de hoogte stellen via de Website, de App en/of via andere communicatiekanalen en zal uw expliciet akkoord worden gevraagd. Zonder de uitdrukkelijke aanvaarding van de privacyverklaring zal u geen gebruik meer kunnen maken van NOW.