Back to top

NOWJOBS by Accent Jobs For People NV, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576 en ondernemingsnummer 455.069.956 (hierna: “NOWJOBS”), organiseert een wedstrijd onder de benaming “Valentijnswedstrijd” (hierna: “de Wedstrijd”). De Wedstrijd loopt van 9 februari 2018 tot en met 13 februari 2018 23:59 (hierna: “de Duurtijd”). Met deze Wedstrijd kunnen de deelnemers een voucher t.w.v. 60 euro voor een maaltijd voor twee personen in een eet-etablissement in regio Gent, Antwerpen, Dendermonde, Roeselare of Hasselt winnen (hierna: “de Prijs”). . 
  
De Wedstrijd is toegankelijk via de betreffende facebookpost op de volgende pagina: https://www.facebook.com/nowjobsapp/  of via de betreffende instagrampost op volgende pagina https://www.instagram.com/nowjobs_app/ (hierna: “de Wedstrijdpagina’s”). Deelnemen aan de wedstrijd kan door de NOWJOBS Facebook en Instagram pagina te liken, de desbetreffende post te delen en vervolgens de persoon waarmee men graag zou gaan eten, te taggen. Alle personen die dit proces correct en volledig doorlopen maken kans om de hierboven beschreven Prijs te winnen. De winnaar zal aan de hand van een eerlijke trekking bekend gemaakt worden.
 
ARTIKEL 1 – WIE MAG DEELNEMEN? 
 
1.1. Natuurlijke personen (i) die minstens 16 jaar oud zijn op het moment van de deelname, (ii) die een officiële verblijfplaats in België hebben gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd kunnen deelnemen aan de Wedstrijd (hierna: “de Deelnemer”). 
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een ouder of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de Wedstrijd gaat NOWJOBS ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van een ouder of voogd. NOWJOBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deelname van minderjarigen aan de Wedstrijd zonder toestemming van hun een ouder of voogd en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om minderjarige deelnemers die deze toestemming niet kunnen voorleggen, te diskwalificeren. 
 
1.2. Elke Deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de Wedstrijd en hierdoor dus ook slechts één keer in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs. 
 
1.3. Deelname aan de Wedstrijd is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij NOWJOBS, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen). 
 
1.4. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd. 
 
ARTIKEL 2 – WEDSTRIJD 
 
2.1. De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting. 
 
2.2. De Wedstrijd wordt georganiseerd van 9 februari 2018 tot en met 13 februari 2018 23:59 en bestaat uit één ronde waarna twee winnaars worden geselecteerd, één op facebook en één op instagram. De winnaars worden geselecteerd door een eerlljke livestream loting, welke te volgen zal zijn op facebook en instagram. Deelnemen aan de Wedstrijd kan door de NOWJOBS pagina te liken (indien deelname via facebook) of te volgen (indien deelname via instagram), de desbetreffende post te delen (indien facebook), een foto te plaatsen op eigen instagrampagina met de hashtags #valentijnsactie #nowjobs #getthejobsdone en @nowjobs_app hier in te taggen (indien Instagram) én één persoon te taggen in de desbetreffende post (zowel instagram als facebook). De winnaars kunnen enkel de hierboven beschreven Prijs winnen. Winnaars krijgen elk één voucher voor een eet-etablissement ter waarde van 60 euro, die zij met één andere persoon kunnen delen.   
 
ARTIKEL 3 – HOE DEELNEMEN? 
 
3.1. De officiële Wedstrijdpagina’s zijn toegankelijk op de volgende websites: 
https://www.facebook.com/nowjobsapp/ https://www.instagram.com/nowjobs_app/  
 
3.2. Gedurende de Duurtijd kan de Deelnemer deelnemen aan de Wedstrijd door: 
a) De Wedstrijdpagina’s te bezoeken; 
b) De facebookpagina en/of instagram pagina van NOWJOBS te liken; 
c) De facebook post op eigen profiel te delen/foto delen op eigen instagrampagina waarin @nowjobs_app getagd dient te worden en de hashtags #valentijnsactie 
#nowjobs #getthejobdone gebruikt dienen te worden; 
d) De persoon waarmee men wenst te gaan eten te taggen in de post; 
e) Kennis te nemen van het Wedstrijdreglement. 
 
3.3. Door het hierboven beschreven proces volledig te doorlopen, komt de Deelnemer één keer in aanmerking voor de Prijs wanneer de Wedstrijd afgelopen is. 
 
3.5. Iedere deelname aan de Wedstrijd via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door NOWJOBS daartoe voorziene Wedstrijdpagina’s is uitgesloten. 

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS 
 
4.1. Bij afloop van de Wedstrijd worden kunnen alle Deelnemers het verloop van de eerlijke loting volgen. Deze loting zal via een livestream-post gedeeld worden op facebook en instagram. Dit proces zal twee maal plaatsvinden waardoor er ook twee winnaars zullen zijn; één op Facebook en één op Instagram (hierna: “de Winnaars”).  
 
4.2. De Winnaars van de Prijs worden bepaald en bekendgemaakt na afloop van de Wedstrijd. 
 
4.3. Op woensdag 14 februari 2018 zullen de Winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht worden via een privébericht op facebook en instagram. Wanneer de Winnaar een bericht ontvangt, dient hij/zij dadelijk (i.e. binnen de 24h) contact op te nemen met NOWJOBS. De deelnemers die geen prijs winnen zullen geen enkel schrijven of mededeling ontvangen waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze geen prijs behaald hebben. Indien de Winnaar niet binnen de 24h reageert op het privé bericht van NOWJOBS (+ alle gevraagde informatie verschaft) verliest hij/zij het recht op de Prijs en zal het lotingsysteem nogmaals plaatsvinden. De gelote persoon en dus winnaar zal op de hoogte worden gebracht en zal vanaf dan 24h de tijd krijgen om contact met NOWJOBS op te nemen.  
 
4.4. De identiteit van de Winnaars zal op de Wedstrijdpagina’s worden gepubliceerd zodra deze definitief zijn. 
  
ARTIKEL 5 – PRIJZEN 

5.1. Er zijn twee Prijzen te winnen, die elk bestaan uit een voucher voor een eet-etablissement ter waarde van 60 euro. Een voucher geeft twee personen recht op een maaltijd in een eetetablissement in Gent, Antwerpen, Dendermonde, Roeselare of Hasselt. In elk van deze regio’s is er één eet-etablissement dat deelneemt aan de Wedstrijd. De Winnaars zijn vrij om te kiezen in welk van de vijf voormelde eet-etablissementen zij hun voucher wensen te verzilveren. 
 
5.2. Om gebruik te maken van de Prijs, worden de betreffende vouchers via mail doorgestuurd naar de Winnaars. 
 
5.3. De Winnaar kan zijn/haar Prijs ten laatste 24h na het privé bericht van NOWJOBS zoals vermeld in artikel 5.1. opeisen bij NOWJOBS. Eens deze termijn verstreken is, zullen de Winnaars hun rechten op de Prijs niet meer kunnen doen gelden. De niet opgeëiste Prijzen worden slechts éénmaal herverdeeld onder de Deelnemers zoals bepaald in artikel 4.3. 
 
5.4. De gewonnen Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen een waarde in geld of voordelen in natura, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon dan de Winnaars. 
 
5.5. De vouchers waaruit de Prijs bestaat, worden uitgegeven door een derde partij en kunnen enkel worden gebruikt onder de voorwaarden opgelegd door deze derde partij. Voor meer informatie omtrent de voorwaarden van de vouchers dienen Deelnemers zich te richten tot voormelde derde partij. NOWJOBS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval vouchers waaruit de Prijs bestaat, niet kunnen worden gebruikt om welke reden dan ook. 
 
NOWJOBS behoudt zich in voorkomend geval het recht voor om de aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige Prijs van dezelfde waarde. 
 
ARTIKEL 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE 
 
6.1. Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemer. NOWJOBS kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement. 
 
6.2. De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. Beslissingen van NOWJOBS hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open. 
 
6.3. NOWJOBS behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s. 
 
6.4. NOWJOBS behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken. 
 
6.5. Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3 of 6.4, zal NOWJOBS een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk op de 
Wedstrijdpagina’s plaatsen. 
 
6.6. Indien het Wedstrijdreglement wordt gewijzigd door NOWJOBS, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen of zich terugtrekken uit de Wedstrijd. 
 
ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID 
 
7.1. Het door de Winnaar gekozen eet-etablissement is niet de organisator van de Wedstrijd en kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemers van de Wedstrijd. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan NOWJOBS. 
 
7.2. NOWJOBS is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van: 
a) een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica systemen of computerprogramma’s; 
b) de toegang van gelijk wie tot de Wedstrijdpagina’s of de onmogelijkheid om toegang tot de Wedstrijdpagina te verkrijgen; 
c) het gebruik van de Wedstrijdpagina’s, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen. 
 
7.3. Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt NOWJOBS zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen. 
 
7.4. NOWJOBS biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. NOWJOBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs. 
 
7.5. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen NOWJOBS, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd. 
 
7.7. NOWJOBS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de Wedstrijdpagina’s. 
 
ARTIKEL 8 – AANVAARDING 
 
Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die NOWJOBS zou moeten nemen in het kader van de Wedstrijd.  
  
ARTIKEL 9 – PRIVACY 
 
9.1. Na afloop van de Wedstrijd delen de Winnaars aan NOWJOBS persoonsgegevens mee. NOWJOBS verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 3 persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
 
9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is NOWJOBS by Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare. 
 
9.3. De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, de voornaam en het e-mailadres van de Deelnemer. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om de naam van de Winnaars op de Website en de Facebookpagina van NOWJOBS te vermelden. 
 
9.4. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: NOWJOBS by Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576,8800 Roeselare. De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zodat NOWJOBS deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs. 
 
ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
10.1. NOWJOBS verkrijgt het recht om in rechte op te treden tegen eventuele inbreuken door derden op haar in het kader van deze Wedstrijd verkregen auteurs- en portretrechten. 
  
ARTIKEL 11 – BETWISTING 
 
11.1. Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: NOWJOBS by Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare. 
 
11.2. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met NOWJOBS alvorens een gerechtelijke procedure te starten. 
 
11.3. Betreffende de keuze van een Winnaar zal geen enkele betwisting worden aanvaard. 
 
11.4. Alle beslissingen van NOWJOBS in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open. 
 
11.5. Wanneer een van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden. 
 
11.6. Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
 
11.7. De hoven en rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement.